Back

Om oss

Allians i Värmland

Allians i Värmland ingår i Wermlands Mekaniska Werkstads nybildade företagsgrupp. Vår affärsidé är att erbjuda industrin spetskompetens genom alla led där vi i en mångfald av tjänster är beställarens enda motpart. Detta underlättar planering och gör kommunikationsvägarna kortare.

Men framför allt innebär det produktion av högsta kvalitet.

Alliansföretagens policy för hälsa och miljö

Miljöpolicy

Bolagen ska ägna sig åt ett aktivt miljöarbete för att kontinuerligt minska företagets miljöbelastning och kunna bedriva verksamhet som är både ekologiskt hållbar och långsiktigt lönsam.

Bolagen ska efter bästa förmåga följa gällande miljölagstiftning och myndighetskrav samt vara lyhörda för våra kunders krav och önskemål när vårt miljöarbete utformas.

Vi ska föra en dialog med kunder, leverantörer och transportörer för att kunna påverka i största möjliga mån.

Vi ska kontinuerligt utbilda och stämma av utvecklingen ur miljösynpunkt.

Vid nyanställningar ska vi ge våra nya medarbetare förutsättningar att arbeta med och säkerställa bolagens miljöarbete för att Alliansföretagen ska kunna fortsätta att förstärka sitt arbete som miljöanpassade företag.

Drogpolicy

Allians vill verka för en säker och nykter arbetsplats.

Allians använder drogtester i de fall respektive arbetsställe så kräver. Test kan ske såväl vid nyanställning som under löpande anställning.

Företaget accepterar inte att anställda missbrukar alkohol eller andra droger. Onykterhet och drogmissbruk omöjliggör en god arbetsmiljö och ökar riskerna för skador och olycksfall. Missbruk skapar otrivsel och försämrade relationer och detta påverkar våra tjänsters kvalitet.

Det är närmaste chefs ansvar att på arbetsplatsen uppmärksamma missbruk och se till att företagets drogpolicy tillämpas.

Alla anställda har ett medmänskligt ansvar. Att skydda en arbetskamrat genom att förneka eller dölja alkohol- eller drogproblem är falsk solidaritet, som ofta fördröjer effektiv och snabb hjälp. En medarbetare som är påverkad får inte vistas på arbetsplatsen utan ska avvisas på ett betryggande sätt.

VD har tillsammans med företagshälsovården ett administrativt ansvar för att en behandlingsplan görs upp. Närmaste chef och facklig representant deltar i de diskussioner som föregår en behandlingsplans upprättande. Ingen ska förlora sin anställning om han eller hon medverkar i en rehabilitering i syfte att bli drogfri. Om vederbörande inte vill delta i en behandlingsplan eller avbryter behandlingsplanen kan saklig grund för uppsägning föreligga.

Slå oss
en signal!

Vi är processindustrins problemlösare och go-to partner för alla typer av projekt. Ring eller mejla oss och få rätsida på dina frågor om hur vi kan stötta och erbjuda lösningar åt ditt företag.  

Vi använder kakor för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Cookiepolicy